Echa publikacji

Ustosunkowując się do artykułu Piotra Polaka na łamach „Razem możemy więcej NASZ DOM PODDĘBICE” jako włodarz Poddębic wyjaśniam:

1. Sprawa z pierwszym wykonawcą obiektu w Byczynie potoczyła się po myśli Gminy Poddębice. Po rozstaniu się z firmą sporządzona została inwentaryzacja i opinia biegłego, dotycząca zapłaty za wykonane prace w kwocie 2 mln 377 tys. zł. Wykonawca natomiast żądał 14 149 237,97 zł. Sąd oddalił powództwo wykonawcy i przychylił się do stanowiska Gminy.

2. Co do firmy Awires, to w ostatniej sprawie Sąd Okręgowy w Sieradzu, co do zasady potwierdził stanowisko Gminy. Inne stanowisko miał Sąd Apelacyjny w Łodzi. Jednak w tej sprawie wyrok może jeszcze zmienić Sąd Najwyższy.
Do Gminy trafił jeden pozew od firmy Awires na kwotę  576 859,73 zł. Jest to pozew o odsetki, jakie firma Awires jest winna Getin Noble Bankowi z tytułu zaciągniętego przez tę firmę kredytu. Przedsiębiorstwo Awires w tym postępowaniu chce przerzucić odpowiedzialność za niespłacone swoje zobowiązania na Gminę. Gmina wniosła o oddalenie powództwa w całości.

3. Nie wiem, o jakich pozwach pisze Pan Piotr Polak, dotyczących firm: Awires, Ekomel, Markbud, gdyż na dzień dzisiejszy żadne dokumenty do Gminy nie wpłynęły.
Nie wiem skąd Pan Polak ma taką wiedzę, bo ja jako Burmistrz jej nie posiadam. Mogę się natomiast domyślać, iż Konsorcjum wykonujące inwestycję pn. „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice – etap II” może być niezadowolone, gdyż potrąciłem karę umowną w wysokości 1 054 107,66 zł za odstąpienie od umowy z winy Konsorcjum oraz za opóźnienie w realizacji wykonania robót  w wysokości 53 993,44 zł z uwagi na fakt, iż Konsorcjum niewłaściwie realizowało umowę.
Co więcej, wezwałem Konsorcjum do zapłaty kary umownej w wysokości 2 108 215,32 zł z tytułu niewypełnienia obowiązków przewidzianych w umowie. Jeśli Konsorcjum nie zapłaci żądanych kar, sprawa znajdzie finał w sądzie z powództwa Gminy Poddębice.

4. Prawdą jest, że nie zapłaciłem wszystkiego czego żądała Spółka Markbud za budowę ulicy Zielonej w Poddębicach, gdyż inwestycja się przedłużała i zgodnie z umową musiałem naliczyć kary umowne w wysokości 83 952,88 zł.

Te działania to troska o pieniądze publiczne i należyte wykonywanie zawartych umów, dzięki czemu stan finansów publicznych Gminy Poddębice jest bardzo dobry, a Gmina może przygotowywać się do kolejnych inwestycji.

Od 2016 roku Gmina nie zaciągała zobowiązań z tytułu pożyczek. Informacja ta nie stanowi żadnej  tajemnicy, przeciwnie załącznik o stanie zobowiązań jest przedkładany radnym wraz z informacjami  o realizacji budżetu za każde półrocze oraz sprawozdaniami z realizacji budżetu za każdy kolejny rok. Sprawozdania są dostępne na stronie internetowej Gminy. Temat zobowiązań jest na bieżąco monitorowany przez radnych.

Na koniec III kwartału 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 15 332 041,32 zł, co stanowi ok. 25% w stosunku do dochodów ogółem. Jest to NAJNIŻSZY POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY OD 10 LAT i  świadczy o jej bezpiecznej oraz stabilnej sytuacji finansowej.

Spłacając  systematycznie swoje zobowiązania, Gmina jednocześnie realizuje  projekty inwestycyjne. Od 2006 do końca III kwartału 2018 roku wydatki inwestycyjne wyniosły blisko 157 mln zł, a pozyskane na ten cel dotacje to kwota 87 mln zł.
Na projekty inwestycyjne  przewidziane do realizacji w latach następnych pozyskano zgodnie z już podpisanymi umowami dodatkowo następne 44 mln zł.

O dobrej kondycji  finansowej naszej Gminy świadczy systematyczny wzrost jej udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w roku 2018 stanowić będzie ok. 11 mln zł, a przekazana przez Ministerstwo Finansów planowana kwota na rok 2019 będzie o blisko 2 mln zł wyższa.

We wcześniejszych informacjach przekazywanych publicznie podawaliście Państwo nieprawdziwe dane o zadłużeniu Gminy na kwotę 35 mln zł, co nigdy nie miało miejsca.

Z poważaniem,

Piotr Sęczkowski

Burmistrz Poddębic