Regulamin Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2019

Regulamin

Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmującego odpady
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Poddębice

I. Zasady ogóle

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego w dalszej części Regulaminu GPSZOK, zlokalizowanego w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5.

2. Operatorem   GPSZOK   jest   Miejskie   Przedsiębiorstwo   Wodociągów   i   Kanalizacji
w Poddębicach Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach przy ul. Parzęczewskiej 29/35.

3. GPSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w dniach:

  • środa od 8 00  do 15 00
  • piątek od 12 00  do 18 00
  • sobota od 8 00  do 15 00

4. Na terenie GPSZOK zabrania się przebywania osób niepełnoletnich.

5. Osoby przebywające na terenie GPSZOK zobowiązane są do:
a) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nieużywania otwartego ognia, niepalenia
papierosów;
b) stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego.

II. Ustalenia szczegółowe

1. GPSZOK przyjmuje nieodpłatnie  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Poddębice  selektywnie  zbierane odpady komunalne, w tym m.in.:
a) papier, tektura,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
g) przeterminowane leki,
h) chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) zużyte opony z pojazdów jednośladowych,
ł) odpady   budowlane   i   rozbiórkowe   stanowiące   odpady   komunalne   w   ilości   nie   większej niż 1000   kg   na   daną   nieruchomość   zamieszkałą   na   rok   w   zabudowie   jednorodzinnej   oraz 1000 kg na dany lokal zamieszkały w zabudowie wielorodzinnej na rok,
m) zużyte   opony   z   samochodów   osobowych   w   ilości   nie   większej   niż   4   szt.   na   jednego dorosłego mieszkańca danej nieruchomości zamieszkałej na rok w zabudowie jednorodzinnej oraz w ilości nie większej niż 4 szt. na jednego dorosłego mieszkańca na dany lokal zamieszkały w zabudowie wielorodzinnej na rok.

2. Właściciele   nieruchomości   zapewniają   we   własnym   zakresie   i   na   własny   koszt   transport odpadów do GPSZOK.

3. Na dostawcy odpadów do GPSZOK spoczywa obowiązek udokumentowania prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie gminy Poddębice (dowód osobisty).

4. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

5. Zaleca   się,   aby   odpady   niebezpieczne   znajdowały   się   w   opakowaniach   umożliwiających ich identyfikację.

6. Odpady   zielone   tj.   trawa,   liście,   ścinki   gałęzi   i   żywopłotów   przyjmowane   są   w   workach foliowych.

7. Odpady   pozostałe,   z   wyłączeniem   zużytego   sprzętu   elektrycznego   i   elektronicznego,   mebli i odpadów wielkogabarytowych, opon należy dostarczać do GPSZOK w opakowaniach zbiorczych np. workach foliowych (każda frakcja osobno).

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem.

9. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do GPSZOK muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

10. Opony   dostarczane   do   GPSZOK   mogą   pochodzić   wyłącznie   z   rowerów,   wózków, motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

11. GPSZOK   przyjmuje   wyłącznie   odpady   dostarczane   w   sposób   selektywny,   umożliwiający selektywne   odebranie   i   gromadzenie   odpadów   zgodnie   z   ich   kategoriami   wymienionymi w Regulaminie.

12. Pracownik   GPSZOK   może   odmówić   przyjęcia   odpadów   w   przypadku,   gdy   istnieje uzasadnione   podejrzenie,   że   odpady   nie   są   odpadami   komunalnymi   powstałymi w gospodarstwie domowym.

13. Osoba   dostarczająca   odpady   do   GPSZOK   zobowiązana   jest   umieścić   je   w   odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika.

14. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

14. W GPSZOK nie będą przyjmowane niżej wymienione odpady:
a. od   osób   fizycznych   w   ilościach   wskazujących   na   pochodzenie   z   innego   źródła
niż gospodarstwo domowe;
b. opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych, ciągników
i maszyn rolniczych.
III. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie   informacje   o   pracy   punktu   można   uzyskać   na   miejscu   od   pracownika   GPSZOK
lub po numerami telefonu: 43 678-98-50 lub 43 678-43-66.
2. Skargi i wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy od 8:00 do 15:00 lub
na adres: biuro@mpwik-poddebice.pl
3. Korzystanie   z   usług   oferowanych   przez   GPSZOK   jest   równoznaczne   z   akceptacją
Regulaminu. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 roku.
4. Regulamin korzystania z GPSZOK dostępny jest:

  • na stronie internetowej Gminy Poddębice;
  • na stronie internetowej MPWiK w Poddębicach Sp. z o.o.;
  • w   Gminnym   Punkcie   Selektywnego   Zbierania   Odpadów   Komunalnych   w Poddębicach ul. Młynarska 5 (Teren Oczyszczalni Ścieków).

 

PDF do pobrania