Archiwum

Poddębice, dnia 13.04.2017 r.

Nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji

W związku z przystąpieniem do realizacji założeń Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 rozpoczęliśmy nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji. Zgodnie z zapisami programu w skład zespołu wchodzi: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciel przedsiębiorców oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Zespół do spraw realizacji Programu Rewitalizacji zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Poddębic. Do jego kompetencji należeć będzie:

  • wykonywanie zapisów Programu Rewitalizacji w zakresie osiągania celów, realizacji działań w sferze infrastrukturalnej i społecznej w założonym horyzoncie czasowym, w szczególności dotyczących efektów synergii realizowanych projektów,
  • nadzorowanie współpracy z partnerami,
  • wdrożenie mechanizmów partycypacji społecznej,
  • zaangażowanie w działalność informacyjno-edukacyjną wspierającą działania rewitalizacyjne.

Wdrażanie programu rewitalizacji musi być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi  grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Osoby, będące przedstawicielami przedsiębiorców bądź organizacji pozarządowych, działających w obszarze rewitalizacji Gminy Poddębice (wyznaczonego na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej informacji), chętne do pracy w Zespole zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej. Nabór trwa do
26 kwietnia 2017 roku.

Wypełnione i podpisane formularze można składać za pośrednictwem:

  • poczty na adres: Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice (pokój 116 – Sekretariat).
  • elektronicznie na adres: rewitalizacja@archiwum.poddebice.pl

Do pobrania:

– Formularz zgłoszenia.

– Ogłoszenie Burmistrza Poddębic o naborze kandydatów do zespołu ds. realizacji Programu Rewitalizacji.

– Mapa obszaru rewitalizacji.

Formularz zgłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Poddębic o naborze kandydatów do zespołu ds. realizacji Programu Rewitaliz

Mapa obszaru rewitalizacji

Burmistrz Poddębic informuje, że konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji gminy Poddębice na lata 2016-2023” w formie zebrania z mieszkańcami odbędą się w dniu 28 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 pokój nr 201, o godz. 16.00.

W konsultacjach mają prawo uczestniczyć osoby stale zamieszkałe na terenie wyznaczonego w projekcie „Programu Rewitalizacji gminy Poddębice na lata 2016-2023” obszaru rewitalizowanego, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Poddębicach.

Obszar rewitalizowany obejmuje: ul. Cmentarną, ul. Grunwaldzką, ul. Kochanowskiego, ul. Kopernika, ul. Kosmonautów, ul. Łęczycką (do posesji Nr 18), ul. Łódzką (posesje od Nr 17 do Nr 57), ul. Mickiewicza (od posesji Nr 3), ul. Miłą (do posesji Nr 30), ul. Narutowicza (od Nr 16a), ul. Osiedlową, ul. Partyzantów (do nr 18), ul. Parzęczewską (do nr 27), ul. Polną, ul. Południową, ul. Przejazd (od posesji Nr 8 do posesji Nr 53), ul. Radosną (posesje Nr 1, 3, 4, 5), ul. Reja, ul. Spacerową, ul. Szkolną, ul. Świerczewskiego, ul. Targową, ul. Wiejską, ul. Wiosenną, ul. Wyzwolenia, ul. Zieloną, ul. 22 Lipca oraz miejscowość Kolonia Byczyna (posesje Nr 23, 23a, 23c i 23d).

Obwieszczenie z 20.06.2016r.

Informacja dotycząca osób uprawnionych do udziału w konsultacjach

Burmistrz Poddębic zaprasza do zapoznania się z projektem „Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023”.
Uwagi do dokumentu będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 22 czerwca 2016 roku.
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: rewitalizacja@archiwum.poddebice.pl , wpisując w tytule maila:  „Uwagi do Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016 – 2023”.

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski 

Program Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023 projekt

Formularz zgłaszania uwag

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

W związku z pracami nad „Programem Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023” zapraszam przedstawicieli Rady Miejskiej, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, edukacji, rynku pracy i opieki społecznej, przedstawicieli podmiotów gospodarczych i służb mundurowych na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 20 czerwca 2016r. o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, pokój 201.

PROGRAM SPOTKANIA:

12.00 – 12.10 – rejestracja uczestników,

12.10 – 13.10 – prezentacja projektu Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023,  listy podstawowych projektów rewitalizacyjnych i pozostałych przedsięwzięć,

13.10 – 14.00 – dyskusja (uwagi do projektu i propozycje przedsięwzięć).

Burmistrz Poddębic

                                                              Piotr SęczkowskiRAPORT

Z BADANIA ANKIETOWEGO

Gmina Poddębice w opinii mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

 

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Szanowni Państwo,

Informuję, iż Gmina Poddębice przystąpiła do opracowania diagnozy stanowiącej podstawę utworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli nam sięgnąć po środki w nowej perspektywie unijnej na realizację projektów
z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej, z drugiej – chciałbym żeby prace nad dokumentem były okazją do wspólnej refleksji co – szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej – jest pilnego do wykonania.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, a także lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Wyrażam głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele cennych uwag i opinii, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Sposób wypełnienia ankiety:

  • elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: ankieta@archiwum.poddebice.pl
  • wydruk wersji papierowej ankiety i złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach
  • pobranie wersji papierowej ankiety i złożenie jej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach – wersja papierowa ankiety jest dostępna w Punkcie Informacyjnym – pokój Nr 8

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 (Punkt Informacyjny – pokój Nr 8) w dowolnej formie w terminie do dnia 08.03.2016r.

 

Burmistrz Poddębic

(-) Piotr Sęczkowski

 

 

Do pobrania: ANKIETA

 

Ankieta-rewitalizacja 25 02 2016

Ankieta-rewitalizacja 25 02 2016