PLACÓWKI OŚWIATOWE NA TERENIE GMINY PODDĘBICE

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach

Dyrektor: Sebastian Bamberski
Adres: ul. Polna 36, 99-200 Poddębice
Tel/fax: (0-43) 678-41-56

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach to największa placówka oświatowa w powiecie poddębickim. Od roku 2005 szkoła ma swojego patrona – Lotników Polskich, który został ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 czerwca 2005 r. W związku z nadaniem imienia szkole oraz ustanowieniem nowego sztandaru w placówce odbyła się oficjalna uroczystość, na którą przybyło wielu zaproszonych gości, w tym weterani polskiego lotnictwa na czele z majorem pilotem Jerzym Menclem oraz ich rodziny.
W szkole oprócz zajęć obowiązkowych prowadzone są kółka przedmiotowe: polonistyczne, plastyczne, taneczno–teatralne, komputerowe i z edukacji ekologicznej. Prowadzona jest też terapia logopedyczna i pedagogiczna.
W szkole funkcjonuje klasa integracyjna. Szkoła posiada akces do sieci szkół promujących zdrowie. W ramach programu stałą imprezą jest “Światowy dzień bez papierosa”. Szkoła posiada również certyfikat ,,Szkoły z klasą”. Jej uczniowie corocznie uczestniczą w różnorodnych konkursach: plastycznych, poetyckich, ortograficznych, matematycznych, językowych, ekologicznych oraz muzycznych.
W szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy TROPS, którego członkowie osiągają znaczące sukcesy w zawodach rangi regionalnej i ogólnokrajowej.

Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie
Dyrektor: Jarosław Ignaczak
Adres: Bałdrzychów 13A, 99-200 Poddębice
Tel: (0-43) 678-30-43, fax: 678-91-43

Szkoła w Bałdrzychowie ma 100-letnią tradycję. Jej historia sięga przełomu XIX i XX wieku. Zanim powstał pierwszy szkolny budynek, nauka odbywała się w wynajmowanych lokalach. Pierwsza pisemna wzmianka o szkole sięga roku 1902, kiedy to pojawia się nazwisko nauczyciela Leona Góreckiego, który od roku 1905 zaczął uczyć w języku polskim (wcześniej nauka odbywała się w języku rosyjskim, gdyż Bałdrzychów i okolice leżały w granicach zaboru rosyjskiego).
Pierwszy szkolny budynek powstał prawdopodobnie w roku 1908, a jego fundatorami były wsie: Bałdrzychów, Podgórcze i Busina. Obecny budynek Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie został oddany do użytku we wrześniu 1958 roku. W roku 2004 budynek szkolny, którego stan techniczny był zły, został gruntownie odremontowany.
Szkoła posiada certyfikat “Szkoły z klasą”. Ponadto jej uczniowie corocznie biorą udział w akcjach ogólnopolskich: “Sprzątania Świata”, “Zachowaj trzeźwy umysł”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz innych, organizowanych przez instytucje z terenu powiatu, kraju i województwa. Wychowankowie szkoły biorą udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach zajmując wysokie miejsca (awans do II rundy Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Cola Cup w 2003, 2004 r., III miejsce w ogólnopolskich Biegach Zwycięstwa w 2004 r.) oraz mają osiągnięcia w konkursach wiedzy i konkursach artystycznych.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie

Dyrektor: Iwona Kaczmarek
Adres: Niemysłów 32, 99-200 Poddębice
Tel/fax: (0-43) 678-74-85

Szkoła podstawowa jako placówka obowiązkowego kształcenia została utworzona w Niemysłowie na początku 1945 r. Nowy budynek szkoły, w którym odbywają się do dzisiaj lekcje, zbudowano i oddano w roku 1967.
W roku 2003 SP w Niemysłowie otrzymała certyfikat “Szkoły z klasą” w wyniku realizacji programu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą pod patronatem Prezydenta RP. W latach 2002/03 szkoła uczestniczyła w programie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przygotowującym rolników do wejścia w struktury UE organizując liczne kursy i szkolenia dla okolicznych mieszkańców.
Corocznie szkoła jest uczestnikiem programu profilaktycznego “Zachowaj trzeźwy umysł”. Uczniowie szkoły byli laureatami konkursów artystycznych i przedmiotowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim: “Kangur 2003” oraz “Śpiewamy dla Ojca Świętego”.

Gimnazjum w Poddębicach
Dyrektor: Andrzej Kierepa
Adres: ul. Mickiewicza 13/15, 99-200 Poddębice
Tel/fax: (0-43) 678-42-77

Poddębickie Gimnazjum jako samodzielna placówka funkcjonuje od 1 września 2002 roku. Placówka obsługuje teren całej Gminy Poddębice. W szkole działają następujące organizacje: Samorząd Szkolny, Rzecznik Praw Ucznia, Liga Ochrony Przyrody, szkolne koło PCK oraz Młodzieżowa Rada Miasta. W Gimnazjum działają liczne koła zainteresowań: UKS (sekcje siatkówki chłopców i dziewcząt, piłki koszykowej chłopców i dziewcząt, lekkoatletyczne chłopców i dziewcząt, piłki nożnej), Gimnazjalna Liga Szkolna oraz Szkolne Koło Turystyczno–Krajoznawcze.
Uczniowie szkoły często biorą udział w zawodach, konkursach, olimpiadach o zasięgu rejonowym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Publiczne Przedszkole w Poddębicach

Dyrektor: Magdalena Pańczyk
Adres: ul. Przejazd 19, 99-200 Poddębice
Tel/fax: (0-43) 678-31-28

Publiczne Przedszkole w Poddębicach jest placówką oświatową prowadzoną przez Urząd Miejski w Poddębicach. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Sieradzu.
Placówka zlokalizowana jest w dwóch budynkach na dwóch osiedlach – przy ulicy Przejazd 19 i ulicy Miłej 14/16, co jest udogodnieniem dla wszystkich rodziców. Dysponuje dużymi, jasnymi salami, dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Oba budynki zostały zmodernizowane.
Wokół przedszkola znajdują się tereny zieleni, zadrzewione i zakrzewione. Ogródki przedszkolne wyposażone są w metalowe urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych, piaskownice i ławeczki do odpoczynku.
W placówce zorganizowane są grupy przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz grupa żłobkowa. Dzieci mogą przebywać w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00. Mają możliwość korzystania z rytmiki, koncertów muzycznych, uczęszczają na zajęcia języka angielskiego, oglądają teatrzyki.
Przedszkole zapewnia dzieciom nie tylko wychowanie i nauczanie przewidziane podstawą programową, dba o ich bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka, traktuje je indywidualnie i podmiotowo, wspomaga ich wszechstronny rozwój.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porczynach

Dyrektor: Alicja Kuraś
Tel: (0-43) 678-42-10

Działalność oświatową w szkole prowadzi Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic. Nauka prowadzona jest w klasach 0–6. Placówka rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2003 roku. Od momentu rozpoczęcia nauki budynek szkoły jest systematycznie modernizowany przez członków Stowarzyszenia – rodziców uczniów.
Szkoła uczestniczy w programach ekologicznych organizowanych przez instytucje działające na rzecz poprawy środowiska, posiada pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: szkła, papieru i plastikowych opakowań.
Do tradycji szkoły weszła organizacja Jasełek, które corocznie są prezentowane miejscowej społeczności oraz mieszkańcom całej Gminy.
Jednym z największych osiągnięć uczniów szkoły jest wyróżnienie szóstoklasistki w ogólnopolskim konkursie piosenki “Śpiewamy dla Ojca Świętego”.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

Dyrektor: Jarosław Terlecki
Adres: ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice
Tel/fax: (0-43) 678-30-47

Poddębickie LO zostało utworzone w marcu 1945 roku jako pierwsza w historii miasta szkoła średnia. Ważną datą w życiu szkoły było nadanie jej imienia patronki Marii Konopnickiej w dniu 10 czerwca 1961 r., która część swojego życia związała z Poddębicami i sąsiednimi miejscowościami.
Młodzież poddębickiego LO ma do wyboru profilowane klasy z rozszerzoną podstawą programową z: matematyki i fizyki, matematyki i geografii, matematyki i biologii, biologii i chemii oraz języka polskiego i historii. W trakcie trzyletniej nauki uczniowie przyswajają sobie jeden język obcy wybrany jako kontynuację i drugi od podstaw (j. angielski lub j. niemiecki).
Do szkoły uczęszcza młodzież niepełnosprawna i planuje się stworzyć klasę integracyjną.
W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów. Istnieją tu m.in. kółka: matematyczne, fizyczne, dziennikarskie, filmowe, polonistyczne, europejskie, historyczne, biologiczne, geograficzne, chemiczne i informatyczne.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Dyrektor: Emilia Błaszczyk
Adres: Polna 13, 99-200 Poddębice
Tel/fax: (0-43) 678-31-13

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przekształcił się z Zespołu Szkół Zawodowych, który jako samodzielna szkoła zaczął funkcjonować w 1991 roku.
Obecnie w ZSP można kształcić się w:
czteroletnim technikum w zawodach: technik handlowiec, technik ekonomista, technik żywienia i gospodarstwa domowego
– t
rzyletnim liceum profilowanym o profilu: ekonomiczno–administracyjnym, zarządzania informacją i usługowo–gospodarczym.
W ZSP działa również dwuletnia zasadnicza szkoła zawodowa, która uczy zawodu: sprzedawcy, lakiernika, blacharza, kucharza małej gastronomii, malarza–tapeciarza, kominiarza, pszczelarza, ogrodnika, betoniarza–zbrojarza, posadzkarza i kowala oraz trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa z nauką takich zawodów jak: krawiec, kuśnierz, tapicer, obuwnik, kaletnik, piekarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz, monter elektronik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter instalacji gazowych, elektromechanik, elektryk, fryzjer, murarz, cieśla, kamieniarz, blacharz samochodowy, stolarz, fotograf, zegarmistrz, złotnik–jubiler, introligator.