Publiczna Szkoła Podstawowa w Porczynach

Dyrektor: Alicja Kuraś
Tel: (0-43) 678-42-10

Działalność oświatową w szkole prowadzi Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic. Nauka prowadzona jest w klasach 0–6. Placówka rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2003 roku. Od momentu rozpoczęcia nauki budynek szkoły jest systematycznie modernizowany przez członków Stowarzyszenia – rodziców uczniów.
Szkoła uczestniczy w programach ekologicznych organizowanych przez instytucje działające na rzecz poprawy środowiska, posiada pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: szkła, papieru i plastikowych opakowań.
Do tradycji szkoły weszła organizacja Jasełek, które corocznie są prezentowane miejscowej społeczności oraz mieszkańcom całej Gminy.
Jednym z największych osiągnięć uczniów szkoły jest wyróżnienie szóstoklasistki w ogólnopolskim konkursie piosenki “Śpiewamy dla Ojca Świętego”.