Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.( Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016 ) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poddębice, z siedzibą przy ul. Łódzkiej 17/21, 99-200 Poddębice
2. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@poddębice.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora
3. We wszystkich sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail iod@poddebice.pl lub telefonicznie 697-021-576
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
7. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.( Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016 ) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poddębice z siedzibą w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 17/21, 99-200 Poddębice.
2. We wszystkich sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@poddebice.pl lub telefonicznie 697-021-576.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełniania obowiązku prawnego na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a, b, c, d, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Kategoria danych osobowych – dane wrażliwe/niewrażliwe.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, w tym również z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów prawa.
8. Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.