Kontakt

 
SPIS TELEFONÓW BEZPOŚREDNICH DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PODDĘBICACH
Nr pokoju Nr telefonu Referat / Zakres obowiązków
116 438710727 Organizacyjny – sekretariat
108 438710715 Radca Prawny
112 438710725 Audytor wewnętrzny
228 438710746 Inspektor Ochrony Danych
218 438710708 Pokój kontroli 
110 438710779 Skarbnik Poddębic
7 438710709 Finansowy – wymiar – naliczanie podatku od osób fizycznych i prawnych: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu; dochody z gospodarstwa; nabycie gruntów
204 438710734 Finansowy – wynagrodzenia, rejestr faktur, ZFŚS urzędu, rozliczenia ZUS i US urzędu
206 438710736 Finansowy – Ewidencja środków trwałych – UM, oświata; PKZP – pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa, księgowość dochodów, wystawianie faktur, VAT, zwrot opłaty skarbowej
4 438710718 Finansowy – księgowość – podatek rolny, leśny, od nieruchomości (wieś), zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, akcyza, rozliczanie kwitariuszy – sołtysi, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny
202 438710719 Finansowy – budżet gminy
6 438710712 Finansowy – księgowość – podatek od os. Prawnych, od śr. Transportowych, od nieruchomości (miasto), podatek rolny, leśny, od nieruchomości (wieś) garaże; umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków, akcyza, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
216 438710706 Finansowy –  rozliczenia ZUS i US urzędu oświaty, płace – oświata, SIO -System Informacji Oświatowej, księgowość placówek oświatowych, sprawozdania GUS, ZFŚS oświata
214 438710726 Finansowy –  dochody gminy, odpady-opłata
107 438710723 Przewodniczący Rady Miejskiej
107 438710737 Biuro Rady
101 438710728 Gosp. Nieruchomości i Urbanistyki – grunty, wykup sprzedaż mieszkań
103 438710738 GU – decyzje o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzenego – wypisy, wyrysy, zaświadczenia
106 438710778 GU- nadawanie numeru, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów, akty własności ziemi – wydawanie
122 438710732 Organizacyjny – wojskowy, OC (ochrona cywilna), straż
121 438710740 Organizacyjny – kadry urzędu i oświaty, dowożenie uczniów do szkół, archiwum
102 438710701 Organizacyjny – informatycy
8 438710702 Organizacyjny – kancelaria, punkt informacyjny
117 438710731 Urząd Stanu Cywilnego – akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
115 438710722 USC – ewidencja ludności, dowody osobiste
210 438710704 Rolnictwo i Ochrona Środowiska – decyzje środowiskowe
210 438710745 ROŚ – deklaracje dot. emisyjności budynków, edukacja ekologiczna, mała retencja, plany łowieckie, 
210 438710744 ROŚ – gosp. odpadami, dzikie wysypiska, zbiorniki bezodpływowe, bezpańskie zwierzęta, wycinka drzew
221 438710771 IGKM – inwestycje,projekty UE
224 438710721 IGKM – zamówienia publiczne
226 438710747 IGKM – inwestycje drogowe, projekty UE
225 438710775 IGKM – oświetlenie, wod-kan, mieszkania socjalne, utrzymanie porządku i czystości, zarządznie lokalami
223 438710774 IGKM – drogi
222 438710724 Fundusze Zewnętrzne
220 438710773 Promocja Gminy i Spraw Społecznych – promocja, kontakty z mediami
215 438710748 PG – ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholi, licencja na taksówki, wydawanie zezwoleń na stransport regularny i regularny specjalny, stypendia, oświata – sprawy społeczne, zwrot kosztów za młodocianego pracownika
217 438710776 PG – promocja, koncerty, imprezy, media, gazety, informacja turystyczna, kultura, zabytki

 

SKRYTKA EPUAP 

/umpoddebice/SkrytkaESP

Dane kontaktowe:
Ulica Łódzka 17/21
99-200
Miejscowość Poddębice
Telefon 438710702
e-mail GMINA@PODDEBICE.PL
NIP 8281001170
REGON 000524275
 
Godziny otwarcia:
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00