Dodatkowe Informacje Dotyczące Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na Terenie Gminy Poddębice 2019

Wykaz firm (przedsiębiorców) odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poddębice

1. Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno;

2. Zakład Usług Komunalnych „Eko-Gab” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka,

Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn.

Wykaz firm (przedsiębiorców) wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1. Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno;

2. Zakład Usług Komunalnych „Eko-Gab” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka

Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn;

3. Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych PROFESSIONAL Sławomir Potorczyk

ul. Piłsudskiego 6/8, 95-070 Aleksandrów Łódzki;

4. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa;

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.

ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź;

6. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.

ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz;

7. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna

ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz;

8. RS II Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 10, 95-100 Zgierz;

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.

ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice;

10. TRANS-TOM Tomasz Pietysz

ul. Podchorążych 12/22, 80-298 Gdańsk,

Biuro Łódź: ul. Łęczycka 22A lok. 39;

11. Zakład Robót Sanitarnych SANATOR Sp. z o.o.

ul. Pańska 68/70 Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

Miejsca zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów przez podmioty (firmy) odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poddębice

 • zmieszane odpady komunalne – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku,

  99-314 Krzyżanów;

 • odpady zielone – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku, 99-314 Krzyżanów;

 • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania –

  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku, 99-314 Krzyżanów.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (w 2017 r.)

 • Gmina Poddębice – 5,40 %

 • Zakład Usług Komunalnych „Eko-Gab” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn – 5,38 %

 • Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno – 6,18 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (w 2017 r.)

 • Gmina Poddębice – 21,15 %

 • Zakład Usług Komunalnych „Eko-Gab” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn – 33,82 %

 • Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno – 20,06 %

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 • Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany GPSZOK) na terenie Gminy Poddębice prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. mieszczące się przy ul. Parzęczewskiej 29/35, 99-200 Poddębice;

 • Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5, 99-200 Poddębice;

 • godziny przyjmowania odpadów przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

     • środa 8.00 – 14:00;

     • piątek 12.00 – 18:00;

 • GPSZOK przyjmuje nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Poddębice selektywnie zbierane odpady komunalne, w tym m.in.:

     •  GPSZOK przyjmuje nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Poddębice selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak:
      a) papier;
      b) metale;
      c) tworzywa sztuczne;
      d) szkło;
      e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
      f) bioodpady;
      g) odpady niebezpieczne;
      h) przeterminowane leki;
      i) chemikalia (np.: oleje, rozpuszczalniki, farby, smary, kwasy, tusze drukarskie);
      j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
      k) zużyte baterie i akumulatory;
      l) kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
      m) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
      n) zużyte opony z pojazdów jednośladowych;
      o) odpady z tekstyliów i odzieży;
      p) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 500 kg na daną nieruchomość zamieszkałą na rok w zabudowie jednorodzinnej oraz 500 kg na dany lokal zamieszkały w zabudowie wielorodzinnej na rok;
      q) zużyte opony z samochodów osobowych w ilości nie większej niż 4 szt. na jednego dorosłego mieszkańca danej nieruchomości zamieszkałej na rok w zabudowie jednorodzinnej oraz w ilości nie większej niż 4 szt. na jednego dorosłego mieszkańca na dany lokal zamieszkały w zabudowie wielorodzinnej na rok.

Właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt transport odpadów do GPSZOK.

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Poddębice można oddać bezpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Młynarskiej 5 w Poddębicach. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice.

 • Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika GPSZOK lub pod nr telefonów: 43 678 98 50 lub 43 678 43 66. adres e-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl
  Korzystanie z usług ofertowych przez GPSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wykaz pozostałych firm (przedsiębiorców) wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (firmy te posiadają wpis również w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Poddębice)

1. Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno;

2. Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych PROFESSIONAL Sławomir Potorczyk,

ul. Piłsudskiego 6/8, 95-070 Aleksandrów Łódzki;

3. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa;

4. Zakład Usług Komunalnych „Eko-Gab” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka

Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn;

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o

ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź;

6. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.

ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz;

7. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna

ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz;

8. RS II Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 10, 95-100 Zgierz;

9. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.

ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice

10. TRANS-TOM Tomasz Pietysz

ul. Podchorążych 12/22, 80-298 Gdańsk,

Biuro Łódź: ul. Łęczycka 22A lok. 39;

11. Zakład Robót Sanitarnych SANATOR Sp. z o.o.

ul. Pańska 68/70 Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

Dodatkowe informacje – Gospodarka Odpadami Komunalnymi