Dodatkowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poddębice

Materiały do pobrania


Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała i Regulamin


Uchwała Nr XXXV/195/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia odgórnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z obszaru gminy Poddębice, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poddębice za 2015 rok


Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poddębice za rok 2014


Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poddębice za rok 2013


Uchwała Nr XXIV/163/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Uchwała Nr XXIV/162/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/204/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Ulotka informacyjna dotycząca systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poddębice


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poddębice za 2016 rok