PODDĘBICKI DOM KULTURY I SPORTU

Dyrektor: Barbara Olczyk
Adres: ul. Łódzka 31, 99-200 Poddębice
Tel./fax: (0-43) 678-41-71

Poddębicki Dom Kultury powstał w 1977 roku. Rok później jego siedzibą stał się późnorenesansowy zabytkowy pałac, wybudowany w XVII wieku przez wojewodę rawskiego Zygmunta Grudzińskiego i jego syna Stefana, starostę ujskiego, pilskiego i bolimowskiego, który prawdopodobnie dostawił loggię do trzonu dworu i dzięki niej nadał charakterystyczny wystrój przesądzający o oryginalności budowli.
Pierwszym dyrektorem Poddębickiego Domu Kultury w latach 1977-1990 był nieżyjący już Jan Urbańczyk. Później placówkę prowadził Jan Pietrzak, a następnie Zbigniew Skrzypczyński. W 1991 roku na stanowisko dyrektora powołana została Magdalena Binder. Pod koniec 2004 roku, w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzono działalność placówki o sportową i nadano jej nazwę Poddębickiego Domu Kultury i Sportu.

Do podstawowych zadań PDKiS należą:

– edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

– tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

– gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,

– rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności,

– administrowanie zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym w ramach przeznaczonych środków z budżetu gminy. (więcej: http://www.pdkis.poddebice.pl/ )

PODDĘBICKI DOM KULTURY I SPORTU

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZIEMOWITA SKIBIŃSKIEGO W PODDĘBICACH 

Dyrektor: Barbara Olczyk
Adres: ul. Łódzka 31, 99-200 Poddębice
Tel./fax: (0-43) 678-41-71

Miejska Biblioteka Publiczna w Poddębicach (taka była jej pierwsza nazwa) rozpoczęła działalność w 1949 r. Proces jej powstawania zaczął się jednak dużo wcześniej. Dzieje bibliotek na terenie naszego regionu zapoczątkowane zostały gromadzeniem księgozbiorów przez rody szlacheckie. Szczególnie zasłużona na tym polu była rodzina Radoszewskich w Krempie. Niektóre pozycje opatrzone pieczęcią tego rodu znajdują się w zbiorach biblioteki poddębickiej. Najmniej zainteresowań w tym zakresie przejawiała rodzina Zakrzewskich z Poddębic.
Na mocy „Dekretu o Bibliotekach” z 17 kwietnia 1946 roku rozpoczęto w całym kraju tworzenie sieci bibliotek publicznych. W Poddębicach pracę nad utworzeniem Miejskiej Biblioteki rozpoczęto od księgozbioru przekazanego wraz z księgą inwentarzową przez Ministerstwo Oświaty w 1948 roku. Biblioteka z chwilą uruchomienia wypożyczalni, co nastąpiło na wiosnę 1949 roku, liczyła ponad 800 woluminów.
Pierwszym kierownikiem Biblioteki była nauczycielka historii Maria Sobczyk, a lokal placówki mieścił się przy Placu Kościuszki. Jeszcze w 1949 roku zastąpiła ją na stanowisku kierownika biblioteki Wiktoria Skibińska z domu Ogłaza, która w okresie międzywojennym prowadziła bibliotekę Polskiej Macierzy Szkolnej. Władzom powiatowym w Łęczycy nie spodobał się fakt ukrywania w celu ocalenia niektórych książek, wycofanych z księgozbioru z powodów politycznych i udostępniania ich czytelnikom. Zalecili oni kierownikowi Powiatowej Biblioteki w Łęczycy zwolnienia z pracy Wiktorii Skibińskiej. W latach 1952-1953 biblioteką kierowała Halina Kafka. W 1953 roku zastąpiła ją Kazimiera Bronka, która była też pierwszym kierownikiem powstałej w 1956 roku, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach.
W 1957 roku połączono miejską bibliotekę z powiatową i przyjęto nazwę: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Kierownikiem powiatowej biblioteki został Kazimierz Jóźwiak, który kierował tą placówką przez 40 lat. W tym czasie biblioteka zmieniała kilka razy nazwę: w 1975r. po zlikwidowaniu powiatów została przemianowana na Oddział Rejonowy WBP w Sieradzu. W 1980 r. zlikwidowano oddziały WBP, a bibliotekę w Poddębicach połączono z gminną biblioteką i nadano jej nazwę Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna.
Biblioteka w czasie swego 50-lecia mieściła się w trzech budynkach: do 1958 mieściła się na Pl. Kościuszki (naprzeciwko kościoła), następnie przeniosła się do budynku przy ul. Łódzkiej. W roku 1973 został oddany do użytku nowy budynek biblioteki, specjalnie przeznaczony do jej potrzeb (skrzyżowanie ulic Łódzkiej z Zieloną). Od tego czasu nastąpił znaczny rozwój czytelnictwa na terenie miasta.
Biblioteka w ciągu 50 lat istnienia działała w społeczeństwie uczestnicząc w życiu codziennym miasta. Rozwijając się placówka wprowadza nowe formy jak i nowoczesne urządzenia ułatwiające pracę bibliotekarzy. W 1997 roku biblioteka otrzymała połączenie internetowe. W 2009 r. placówce nadano imię Ziemowita Skibińskiego.

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZIEMOWITA SKIBIŃSKIEGO W PODDĘBICACH

 

Uchwała nr XXV/245/20 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury