1. Cech Rzemiosł Różnych
ul. 1 – go Maja 15
99 – 200 Poddębice
tel. 43 678 41 74

Cech Rzemiosł Różnych jest dobrowolnym związkiem zawodowym rzemieślników. Zrzesza na zasadzie dobrowolności rzemieślników prowadzących działalność na terenie miasta i gminy Poddębice oraz gmin: Lutomiersk, Dalików, Wartkowice, Pęczniew i Zadzim. Do głównych zadań cechu należy reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych, Udzielenie pomocy członkom cechu w drodze porad i informacji, rozpatrywanie skarg na działalność członków, Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników, propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego, Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów przez członków, organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno –epidemiologicznych.

2. Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach
ul. Łódzka 27, 99-200 Poddębice
tel./fax: 43 678 31 58
e-mail: biuro@fcwp.pl

Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach specjalizuje się we wspieraniu osób rozpoczynających działalność gospodarczą i tych, które już są przedsiębiorcami. W ramach swojej działalności fundacja organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych oraz pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych patologiami. Działania organizacji mają na celu polepszenie warunków życia mieszkańców regionu, kształtowanie podstaw samodzielności w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu pomoc w poszukiwaniu pracy, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli oraz działania służące modernizacji obszarów wiejskich.

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Pudłowie
Nowy Pudłów – Dom Ludowy
99-200 Poddębice
tel. 43 678 35 11
e-mail: magicznepudlo@buziaczek.pl

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Pudłowie powstało w 1923 roku, obierając za siedzibę Dom Ludowy. Organizacja współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pudłowie i Rejonowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Poddębicach. Obecnie najbardziej aktywną formą pracy KGW jest prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z okolicznych wsi. Dzieci kultywują święto słynnych dawniej “wianków w Pudłowie”. Impreza organizowana jest przy aktywnym współudziale młodzieży i odbywa się na otwartej łące nad brzegiem rzeki Pisi przy udziale gości. Ponadto Koło wspólnie z dziećmi i młodzieżą organizuje Wigilię, Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, przygotowuje stroiki wielkanocne, zabawę choinkową. Prowadzi również warsztaty plastyczne skupiające mieszkańców.

4. Fundacja Metamorfoza
Feliksów 19, 99 – 200 Poddębice
tel. 663 066 040

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Feliksowie jest placówką Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MARKOT Stowarzyszenia MONAR. Działa jako jedna z 59 placówek RWzB MARKOT znajdujących się na terenie całego kraju. Ruch Wychodzenia z Bezdomności prowadzi programy oparte na metodzie społeczności terapeutycznej z modyfikacjami odpowiadającymi specyfice programu w danym Domu. Stowarzyszenie świadczy pomoc różnym grupom osób wykluczonych społecznie, osobom uzależnionym, starszym, samotnym, opuszczającym zakłady karne, chorym na AIDS, kobietom samotnie wychowującym dzieci, bezdomnym i bezradnym życiowo.

5. Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21, Poddębice
e-mail: roman_mor@wp.pl

Celami Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.
Te założenia organizacja realizuje poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Zrzeszenie bierze też czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia Gminy Poddębice.

6. Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości
ul. Łódzka 37, 99-200 Poddebice
biurostowarzyszenie@wp.pl

Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości stawia sobie za cel propagowanie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc prawna oraz ekonomiczna podmiotom gospodarczym oraz szkolenia, popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania małymi przedsiębiorstwami. Organizacja zajmuje sie też organizowaniem kursów zawodowych, uruchamianiem i prowadzeniem szkół i innych placówek oświatowych oraz tworzenie ośrodków szkolno-wychowawczych.

7. Poddębickie Towarzystwo Regionalne
ul. Mickiewicz 19, 99-200 Poddębice
tel/fax. 43 678 29 91

Celem Poddębickiego Towarzystwa Regionalnego jest przede wszystkim zaznajomienie społeczeństwa z historią, przyrodą oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym miasta i gminy Poddebice. Z inicjatywy PTR powstała Izba Muzealna. PTR organizuje spotkania z muzyką, promocje książek, prelekcje, wystawy. Głównie zajmuje się działalnościa wydawniczą. Poddębickie Towarzystwo Regionalne wydało m. in.: Ziemowita Skibińskiego “Dar”, “Dwór księżnej Sanguszkowej”, “Mieszkałem w wielu…”, “Dzwony mojego kościoła”; Janiny Pucek “Pod 100 – letnią strzechą”; “Poddębice w latach międzywojennych 1918-1939”; praca zbiorowa “Są wśród nas świadkowie tamtych czasów”; Benedykta Krystka “Pasieka” i Jana Pietrzaka “Kalendarium”.

8. Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu „Życzliwych Serc”
ul. 1 – go Maja 15 99 – 200 Poddębice
telefon: 43 678 86 69,
e – mail: klubabstpoddebice@vp.pl

Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu “Życzliwych Serc” jest stowarzyszeniem abstynenckim zrzeszającym osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu, członków ich rodzin oraz osoby sympatyzujące z ruchem trzeźwościowym, które deklarują swą postawę proabstynencką i propagują idee trzeźwego życia.
Stowarzyszenie powstało w roku 1998. Stowarzyszenia działa w oparciu o Statut Klubu i Standarty Pracy Klubu Abstynenta, opracowane przez Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich “Opus”.

9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Poddębice i Zadzim – Kraina bez Barier”
ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice
tel. 883 752 301
e-mail: lgd-krainabezbarier@wp.pl

Członkami LGD są dwie jednostki samorządu terytorialnego – gminy Poddębice i Zadzim wchodzące w skład obszaru Stowarzyszenia oraz 20 przedstawicieli sektora gospodarczego, 2 przedstawicieli administracji publicznej, 35 przedstawicieli sektora społecznego. Główne cele Stowarzyszenia to podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej, podnoszenie atrakcyjności poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym lokalną strategią rozwoju. Działania LGD mają przyczynić się do tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz odnowy i rozwoju wsi.

10. Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa
Bałdrzychów 27, 99-200 Poddębice
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wiejskie Centrum Kultury w Bałdrzychowie.
e-mail: teresa-sosnowska@wp.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa działa na rzecz rozwoju miejscowości Bałdrzychów i okolic. Stowarzyszenie zawiązało i prowadzi dwa zespoły ludowe: młodzieżowy – „Zespół Pieśni i Tańca Bałdrzychów”, oraz osób dorosłych – „Zespół Ludowy Bałdrzychowianie”. Zespołom towarzyszy kapela ludowa. Zespoły prezentują tańce i pieśni regionu sieradzkiego, były uczestnikami krajowych     i międzynarodowych festiwali m.in. na Węgrzech i Słowacji. Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Wspomagania Wsi. W ramach tej współpracy realizowało projekty dla mieszkańców wsi m in. utworzono świetlicę „Klub na zakręcie” oraz prowadzono szkolenie „Zaplanuj swoją przyszłość”. Stowarzyszenie współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Parafią w Bałdrzychowie. Jest organizatorem imprez okolicznościowych na terenie wsi Bałdrzychów. Stowarzyszenie jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bez Barier Poddębice-Zadzim”.

11. Stowarzyszenie”Wzajemnie Potrzebni’’
ul. 1-ego Maja 7
99-200 Poddębice

Celem Stowarzyszenia “Wzajemnie Potrzebni’’ jest zapobieganie uzależnieniom,
profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym. Organizuje spotkania dla osób współuzależnionych. Dzięki fachowej literaturze pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przez członków rodzin. Podczas spotkań prowadzone są dyskusje, na których uczestnicy dzielą się własnymi doświadczeniami, radami oraz wspierają się nawzajem. Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalno – integracyjną. Organizowane są wycieczki do miejsc kultu religijnego np. Leżajsk, Licheń, Kraków, Częstochowa oraz także wycieczki krajoznawcze, których zadaniem jest integracja zwaśnionych rodzin. Organizacja współpracuje z Centrum Pomocy Rodzinie w Licheniu, Klubem Abstynenckim w Leżajsku.

12. Stowarzyszenie Gospodarczo Edukacyjne – Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Polna 36
99-200 Poddębice
tel. 43 678 84 33
e-mail: wtzpoddebice@o2.pl

Stowarzyszenie Gospodarczo Edukacyjne – WTZ zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych z terenu gminy Poddębice. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową, prowadzoną w trybie dziennym w siedzibie WTZ w Poddębicach. Uczestnicy zajęć pod okiem wychowawców i terapeutów biorą udział w zajęciach mających na celu ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej podopiecznych, przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychiczne.

13. Centrum Promocji Sportu i Rekreacji “DRAGON”
ul. Mickiewicza 19, 99-200 Poddębice

Centrum Promocji Sportu i Rekreacji “DRAGON” jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej. Zajmuje się propagowaniem karate tradycyjnego i fudokan. Prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowanych uprawianiem wschodnich sztuk walki. Podczas wielu lat działalności spod skrzydeł CPSiR „Dragon” wyszło wielu zawodników, którzy zdobyli tytuły mistrzów Polski, Europy i Świata w karate tradycyjnym i fudokan. Na co dzień Centrum współpracuje z organizacjami samorządu lokalnego w Poddębicach, Uniejowie i Łęczycy, organizacjami kultury, sportu i pomocy społecznej. Stowarzyszenie  organizuje  szkolenia dla instruktorów, sędziów i zawodników kadry okręgowej i narodowej karate i samoobrony.

14. Niepubliczna Świetlica Środowiskowa Sióstr Maryi Niepokalanej
ul. Przyszłość 6, 99-200 Poddębice
tel.: 43 678-92-31
e-mail: swietlica.smn@poczta.onet.pl

Świetlica Środowiskowa Sióstr Maryi Niepokalanej prowadzi działalności w ramach opieki dziennej. Wspiera rodziny przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, profilaktycznymi i edukacyjnymi. Do zadań placówki należy tworzenie warunków do rozwoju, poczucia własnej wartości i odkrywania osobistej godności dzieci oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych. Opieka nad dziećmi ma łagodzić niedostatki wychowawcze w rodzinie, eliminować zaburzenia zachowania, wyrównywać szanse edukacyjne, a tym samym start życiowy. Podopieczni uczą się w Świetlicy przestrzegania zasad współżycia społecznego,  szacunku do ludzi i otaczającego świata. Zajęcia prowadzone przez Siostry budzą potrzeby wyższe i kształtują prawidłowe dyspozycje twórczego życia oraz tworzą warunki do rozwoju własnych zainteresowań. W placówce organizowany jest też wypoczynek zimowy i letni.

15. LKS „NER Poddębice”
ul. Mickiewicza 19
99-200 Poddębice
lks.nerpoddebice@op.pl

Klub sportowy Ner działa od 1958 roku. Prowadzi  szkolenie  dzieci , młodzieży i dorosłych  w  sekcji  piłki  nożnej. Jest organizatorem meczów mistrzowskich w piłce nożnej, ogólnopolskich turniejów na boiskach trawiastych oraz halowych.
Klub  organizuje  również  wiele imprez  o  charakterze sportowo – rekreacyjno – turystycznym :
ogólnopolskie biegi zwycięstwa
ogólnopolski rajd pieszy szlakiem im. Marii Konopnickiej
rajdy rowerowe po powiecie poddębickim
turnieje tenisa stołowego
Klub Ner propaguje rozwój kultury fizycznej , aktywnie uczestniczy w realizacji programów środowiskowych , gminnych , wojewódzkich i krajowych .Organizuje też kursy , seminaria i obozy dla zawodników , działaczy i instruktorów.

16. Poddębicki Wędkarski Klub Sportowy „WOBLER”
ul. Kilińskiego 6m.1, 99-200 Poddębice
tel. 504180555
www.wobler.net

Poddębicki Wędkarski Klub Sportowy „WOBLER” zajmuje się propagowaniem wędkarstwa jako formy wypoczynku i rekreacji, rozwijanie umiłowania przyrody, kształtowania etyki wędkarskiej, w tym racjonalnego używania wód i zasobów  środowiska naturalnego. W ramach działalności Klub prowadzi edukację ekologiczną, działania zmierzające do ochrony wód przed zanieczyszczeniem i kłusownictwem. Stowarzyszenie zajmuje się krzewieniem wędkarstwa i etyki wędkarskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  Organizuje treningi, zawody, konkursy, obozy i imprezy sportowe, rekreacyjne oraz turystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

17. Fundacja „Obudzić Zmysły”
99-200 Poddębice,
ul. Świerczewskiego 6
e-mail: biuro@obudziczmysly.pl
WWW.obudziczmysly.pl

Fundacja Obudzić Zmysły działa na rzecz dzieci z Autyzmem,  Zespołem Aspergera, Zespołem Downa z terenu powiatu poddębickiego. Dzięki pozyskanym środkom finansowym Fundacja realizuje projekt pt. „Budzimy Zmysły- zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością”, w ramach którego dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością mają szansę na rehabilitację i terapię blisko miejsca swojego zamieszkania. Dojazdy do ośrodków rehabilitacyjnych takich jak Łódź, Skierniewice i Piotrków Trybunalski stanowią dla dzieci i ich rodziców sporą barierę finansową i organizacyjną, która często jest barierą nie do pokonania. Terapia oparta jest na metodach behawioralnych. W zależności od poziomu funkcjonowania  i rodzaju niepełnosprawności stosowane są również metody pracy nad rozwojem poznawczym, emocjonalnym i społecznym dzieci oraz praca nad samoobsługą  dzieci i ich koncentracją uwagi. W zajęciach uczestniczą też rodzice i opiekunowie, którzy poznają metody pracy ze swoimi dziećmi i nawiązują kontakty z rodzicami w podobnej sytuacji życiowej.

18. OSP Poddębice
99-200 Poddębice
ul. Narutowicza 3
e-mail: orkiestra_poddebice@wp.pl
www.osp-poddebice.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Poddębicach została założona 31 stycznia 1901 roku. Od początku swojej działalności była organizacją społeczną, która skupiała ochotników zajmujących się  walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Obecnie OSP w Poddębicach prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Ponadto informuje ludność o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Upowszechnia też, w szczególności wśród swoich członków, kulturę fizyczną i prowadzi działalność kulturalną. W ramach tej ostatniej od początku funkcjonowania OSP Poddębice istnieje orkiestra dęta, która bierze udział w uroczystościach kościelnych, państwowych, strażackich, środowiskowych oraz konkursach i przeglądach orkiestr dętych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

19. Uczniowski Klub Sportowy „Trops”
Forma prawna: stowarzyszenie
Adres: ul. Łęczycka 13, 99-200 Poddębice przy Szkole Podstawowe nr 1 im. Lotników  Polskich w Poddębicach
Adres e-mail: recznatrops@wp.pl
Nr tel.: 696-019-788

20. Poddębicki Ludowy Klub Sportowy „Dąb”
Forma prawna:  stowarzyszenie
Adres: ul. Polna 36, 99-200 Poddębice
Adres e-mail: –
Nr tel.: –

21. Stowarzyszenie Sportowe WIT Poddębice
Forma prawna: stowarzyszenie
Adres: Antoninów 6a, 99-200 Poddębice
Adres e-mail: wit-poddebice@wp.pl
Nr tel.: 603-960-915

22. Stowarzyszenie „Górzanie”
Forma prawna: stowarzyszenie
Adres: Góra Bałdrzychowska 1a, 99-200 Poddębice
Adres e-mail: –
Nr tel.: 661-960-490