„Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i poprawa jakości edukacji ogólnej oraz wyrównanie szans rozwojowych w zakresie kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego uczniów z terenu gminy Poddębice.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1) Wsparcie 1 obiektu infrastruktury edukacji ogólnej z obszaru gminy Poddębice w zakresie podniesienia jakości infrastruktury i wyposażenia służącego do rozwoju kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego wśród podopiecznych placówki oświatowej;
2) Zwiększenie dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami;
3) Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania w SP nr 1 w Poddębicach (nauczanie eksperymentalne);
4) Zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju fizycznego uczniów, poprzez przebudowę infrastruktury sportowej, jako uzupełniający element edukacji ogólnej w SP nr 1 w Poddębicach.

WSKAŹNIKI:
a) produktu:
– Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej – 1 szt.;
b) rezultatu:
– Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 891 osób;
– Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej – 871 osób;
c) horyzontalnych:
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie 27 maja 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 7 008 811,44 PLN

Wartość dofinansowania: 5 132 087,98 PLN

Logotyp UE