Przeciw wykluczeniu – Kraina bez Barier w Poddębicach –
rewitalizacja kompleksu geotermalnego”

CELE PROJEKTU:

Bezpośrednim celem realizacji projektu pod nazwą „Przeciw wykluczeniu – Kraina bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego”, określonym w oparciu o analizę problemów społecznych i zjawisk negatywnych wskazanych w Programie Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016 – 2023, jest przywrócenie funkcji rekreacyjnej i nadanie funkcji rehabilitacyjnej zdegradowanym obszarom, poprzez utworzenie unikalnego centrum rekreacji i wodolecznictwa dla osób niepełnosprawnych. Zrewitalizowany obiekt będzie pełnił funkcje rehabilitacyjne, wodolecznicze, poszerzy ofertę rekreacyjną, ale przede wszystkim stworzy szerokie możliwości integracji osób niepełnosprawnych.

Główne efekty projektu:

– powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  – 3,89 ha

– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 2 szt.

– liczba utworzonych miejsc pracy 26 szt.

 

Wartość projektu: 88 160 334,71 PLN

Dofinansowanie: 41 363 633,17 PLN

PROJEKT REWITALIZACYJNY – Program Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023