Udostępnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych gminy Poddębice

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych
dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Poddębice. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Poprawa warunków transportowych na obszarze Gminy Poddębice, poprzez przebudowę
    i rozbudowę drogi gminnej nr 111349E – ul. Targowa;
  • Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Targowej, poprzez utworzenie chodników i ścieżek rowerowych, zjazdów, poboczy, rowów oraz poszerzenie drogi;
  • Zwiększenie jakości użytkowania drogi objętej projektem poprzez wykonanie kompleksowych prac budowlanych, w tym m.in. zamontowanie oświetlenia drogowego, rozbudowę kanalizacji deszczowej, odtworzenie istniejących parkingów, zamontowanie oznakowania pionowego i poziomego;
  • Zapewnienie bezpiecznego i płynnego systemu komunikacyjnego do terenów inwestycyjnych gminy;
  • Stworzenie uwarunkowań do rozwoju gospodarczego regionu poprzez poprawę jakości połączenia drogowego z terenami inwestycyjnymi;
  • Dostosowanie infrastruktury drogowej do zmian klimatycznych poprzez zastosowanie rozwiązań gwarantujących trwałość i odporność przebudowanej drogi.

Główne efekty projektu:

  • Długość przebudowanych dróg gminnych – 1,08 km
  • Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 1,08 km

Wartość projektu:  3 924 783,58 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 3 244 873,03 PLN

PROJEKT REWITALIZACYJNY – Program Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016-2023