Zadanie pn. „Wsparcie systemu ratowniczo- gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kałowie” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.

Całkowita wartość zadania: 718 320,00 zł
Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 280 000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pn. „Utworzenie  ekopracowni przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 19 875,00 zł
Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 16 875,00 zł

Zakres prac obejmuje m.in.:

– pomoce dydaktyczne,

– sprzęt audio, video, komputerowy, fotograficzny,

– wyposażenie pracowni,

– prace remontowe,

– tablica informacyjna.

Zadanie pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Poddębice” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania:
3 103 787 PLN
Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi:
477 445 PLN
Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi:
477 445 PLN
Dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
1 887 355 PLN
Udział własny Gminy Poddębice
261 542 PLN
Zakres prac obejmuje:
– budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Bałdrzychów, Pudłówek, Niewiesz Kolonia, Podgórcze o długości ok. 7,6 km;
– budowę kolektora sanitarnego tłocznego w miejscowości Sworawa o długości  ok. 2,5 km wraz z dwiema przepompowniami ścieków;
– modernizację stacji uzdatniania wody w Porczynach.

Zadanie pn. Utworzenie w Parku w Poddębicach „Ogrodu Zmysłów” w ramach  projektu „Kraina Bez Barier w Poddębicach rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego oraz Nabrzeża Neru”  zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w wysokości  2 378 977,74 zł .

Zadania pn. „Utworzenie w Parku w Poddębicach „Ogrodu Zmysłów” w ramach projektu „KRAINA BEZ BARIER w Poddębicach rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego oraz nabrzeża Neru”  dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Całkowita wartość zadania: 8 849 999,97 zł
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi:  2 378 977,74 zł.

 

Zakres prac obejmuje m.in.:

–      nasadzenia drzew, krzewów i trawników,

–      elementy małej architektury,

–      instalacje nawadniające i elektryczne,

–      oznaczenie terenu i tablice informacyjne.

Zadanie pn. “Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina Bez Barier – budowa instalacji solarnej i gruntowego wymiennika ciepła w budynku zaplecza oraz zewnętrznych sieci wod. kan.”  Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.