Dzień wolny od pracy w zamian za święto 1 maja 2021 r.

Dzień wolny od pracy w zamian za święto 1 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2021

BURMISTRZA PODDĘBIC

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy za dzień 1 maja 2021 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1320) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się , że dzień 4 czerwca 2021 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto 1 maja 2021 r. przypadające w dzień wolny od pracy.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Poddębic

Piotr Sęczkowski

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2021