Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

Burmistrz Poddębic informuje rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowanych suszą, iż rolnicy szacują szkody spowodowane  przez tegoroczną suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą 2023” – link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji  o wszystkich uprawach i zwierzętach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października 2023r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1350), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa daje możliwość dodatkowego oszacowania strat poprzez komisję gminną, tym niemniej nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza, jest to warunek konieczny do zgłoszenia szkody i wygenerowania w aplikacji protokołu strat (w gospodarstwie gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji) bądź kalkulacji strat (w gospodarstwie gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30%).

Gminna Komisja może tylko dodatkowo (nieobowiązkowo) dokonać oceny strat podczas wizji w terenie i sporządzić raport z oszacowania szkód. Sporządzony przez Komisję Gminną raport nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie zgłoszonych przez rolnika i ewentualnej korekty podanego procentu strat. Komisja Gminna może oszacować wyłącznie uprawy pozostające na polach do czasu ich zbioru lub likwidacji, natomiast rolnik za pomocą aplikacji ma możliwość zgłoszenia i oszacowania wszystkich upraw, w tym również skoszonych.

Jeżeli rolnik zdecyduje się na dodatkowe szacowanie strat przez Komisję Gminną to powinien:
1) wypełnić i przedłożyć wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym. Jako załącznik do wniosku rolnik wypełnia Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach oraz załącza wydruk wniosku o płatności bezpośrednie na 2023 rok,

2) zapoznać się i podpisać Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Poddębicach w godz. pracy Urzędu tj. od 8.00 do 16.00 pod nr tel. 43 871-07-44, 43 871-07-04.