Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Strategii Rozwoju Gminy Poddębice na lata 2023-2032”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu “Strategii Rozwoju Gminy Poddębice na lata 2023-2032”

Burmistrz Poddębic informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu “Strategii Rozwoju Gminy Poddębice na lata 2023-2032”.

Na podstawie art. 10 f 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXVI/481/23 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Poddębice na lata 2023-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Burmistrz Poddębic informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poddębice, dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Poddębice na lata 2023 – 2032”.

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Poddębice.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie pisemnej oraz w ramach spotkań i za pośrednictwem ankiet. Forma pisemna realizowana będzie poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu zgłoszenia opinii i wniosków”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Załącznik do niniejszego ogłoszenia stanowi również projekt „Strategii Rozwoju Gminy Poddębice na lata 2023 – 2032”.  Projekt strategii wraz z formularzem składania opinii i wniosków znajduje się także do pobrania na stronie www.bip.poddebice.pl.

Wypełniony formularz w dniach od 18 sierpnia 2023 do 21 września 2023 roku należy przesyłać lub dostarczyć:

– w formie skanu pod adresem skrzynki pocztowej: gmina@poddebice.pl,

– poprzez system Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego,

– osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Poddębicach przy ulicy Łódzkiej 17/21, 99-200 Poddębice.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami zostały zaplanowane w dniach:

– 5 września godzina 17 – Urząd Miejski w Poddębicach (sala konferencyjna)

– 6 września godzina 17 – Urząd Miejski w Poddębicach (sala konferencyjna)

Ankieta zostanie udostępniona w formie elektronicznej w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej: www.poddebice.pl .

Formularze, które wpłyną po godzinie 15.00 dnia 21 września 2023 roku nie będą brane pod uwagę.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych opinii i wniosków. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz zgłoszenia opinii

Projekt Strategii

Link do ankiety: https://forms.gle/Y2wtus1arjThwmKK7