OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Świadczenie usług stomatologicznych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) Gmina Poddębice prowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy usługi, wynikającej z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy, polegającej na zwiększeniu dostępności uczniów do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęciu jak najliczniejszej grupy uczniów efektywną opieką stomatologiczną i działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

I. Realizacja zadania:
1) Realizatorem zadania może zostać lekarz dentysta, spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2) Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym lekarza dentysty, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice.
W ww. porozumieniu zostanie określony sposób, czas i miejsce udzielania świadczeń oraz wskazane miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.
Porozumienie określi szczegółowe warunki świadczenia usług stomatologicznych dla uczniów.
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

3) Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami jest zobowiązany do wykonywania:
– świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
– profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

4) Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców i pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgoda ta jest wyrażana przed objęciem ucznia opieką.

5) Profilaktyczna opieka stomatologiczna, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

6) Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

7) Lekarz dentysta zachowuje w tajemnicy informacje i dane podlegające ochronie na mocy przepisów ustawowych, a także określonych jako niejawne.

8) Lekarz dentysta zaopatruje się we własnym zakresie w materiały i artykuły medyczne, leki oraz inne materiały i usługi niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań wynikających z niniejszego ogłoszenia, w tym m.in.: odzież roboczą zgodną z aktualnymi wymogami, aktualne szkolenia z zakresu BHP, aktualne badania profilaktyczne, czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.

9) Lekarz dentysta powiadamia szkoły i uczniów o przewidywanym czasie trwania przerw w pracy gabinetu stomatologicznego z powodu nieobecności wynikającej z choroby, urlopu, awarii sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie świadczeń stomatologicznych.

10) Lekarz dentysta przekazuje szkole – na wniosek dyrektora – okresowe informacje na temat liczby uczniów, którym udzielono świadczeń w gabinecie stomatologicznym.

II. Miejsce realizacji zadania:
Gabinet stomatologiczny prowadzony przez lekarza dentystę w Poddębicach.

III. Odbiorcy zadania:
Uczniowie następujących szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Poddębice:

Szkoła

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, ul. Polna 36, 99-200 Poddębice 887
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie, Niemysłów 32, 99-200 Poddębice 94
Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie, Bałdrzychów 13A, 99-200 Poddębice 106

Łącznie

1087


IV. Termin i miejsce składania deklaracji:
Wstępne deklaracje współpracy należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, w terminie do dnia 23 września 2019 r.
Gmina Poddębice zastrzega sobie prawo do unieważnienia ww. postępowania bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Gmina nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

Załącznik:

Formularz deklaracji

Klauzula RODO