Świadczenie usług sprawowania opieki zdrowotnej dla uczniów szkół podstawowych

Świadczenie usług sprawowania opieki zdrowotnej dla uczniów szkół podstawowych

Świadczenie usług sprawowania opieki zdrowotnej dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice.

W związku z obowiązkiem zapewnienia opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Gmina Poddębice prowadzi postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy usługi, wynikającej z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), polegającej na zapewnieniu uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej i promocję zdrowia.

I. Realizacja zadania:
1) Realizatorem zadania może zostać

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania tj. pielęgniarka, która: posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r., lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego

– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.

Pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania może być również: pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego uzyskany po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego przed dniem 23 sierpnia 2015 r., lub położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo równoważny oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania.

Higienistka szkolna tj. osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki szkolnej oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.

2) Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, ul. Polna 36, 99-200 Poddębice oraz w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie, Bałdrzychów 13A, 99-200 Poddębice przez porozumienie z Gminą na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poddębice.
W ww. porozumieniu zostanie określony sposób, czas i miejsce udzielania świadczeń oraz wskazane miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

3) Pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną zobowiązana jest do wykonania pracy w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, określonych w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

4) Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgoda ta jest wyrażana przed objęciem ucznia opieką.

5) Profilaktyczna opieka zdrowotna, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

6) Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z lekarzem dentystą, rodzicami oraz z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1050 ze zm.), a w przypadku gdy nie został utworzony zespół podstawowej opieki zdrowotnej – z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

7) Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna zachowuje w tajemnicy informacje i dane podlegające ochronie na mocy przepisów ustawowych, a także określonych jako niejawne.

8) Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna zaopatruje się we własnym zakresie w materiały i artykuły medyczne, leki oraz inne materiały i usługi niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań wynikających z niniejszego ogłoszenia, w tym m.in.: odzież roboczą zgodną z aktualnymi wymogami, aktualne szkolenia z zakresu BHP, aktualne badania profilaktyczne, czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.

9) Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna powiadamia szkoły i uczniów o przewidywanym czasie trwania przerw w pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej z powodu nieobecności wynikającej z choroby, urlopu, awarii sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie świadczeń.

10) Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przekazuje szkole – na wniosek dyrektora – okresowe informacje na temat liczby uczniów, którym udzielono świadczeń w gabinecie.

II. Miejsce realizacji zadania:
Gabinet profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach ul. Polna 36, 99-200 Poddębice.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie
Bałdrzychów 13A, 99-200 Poddębice.

III. Odbiorcy zadania:
Uczniowie następujących szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Poddębice:

Szkoła

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, ul. Polna 36, 99-200 Poddębice

889

Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie, Bałdrzychów 13A, 99-200 Poddębice

90

Łącznie

979

IV. Kryterium wyboru oferty

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Kwalifikacje zawodowezgodnie z punktem I. podpunktem 1) niniejszego zapytania ofertowego

Maksymalną liczbę punktów w zakresie tego kryterium otrzyma Wykonawca, który wykaże się kwalifikacjami pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalni mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym opisem.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania – 30 punktów

Higienistka szkolna – 20 punktów

W przypadku jednakowych ofert oferta wcześniej złożona uzyskuje pierwszeństwo.

V. Termin i miejsce składania deklaracji:
Wstępne deklaracje współpracy należy składać na piśmie w terminie do dnia 28 października 2022 r.
do godz. 16:00 na adres: Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice pokój Nr 8 w kopercie z dopiskiem: „Świadczenie usług sprawowania opieki zdrowotnej dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poddębice.”

Gmina Poddębice zastrzega sobie prawo do unieważnienia ww. postępowania bez podania przyczyny.
W takiej sytuacji Gmina nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

Załączniki:

Formularz deklaracji – opieka zdrowotna

Klauzula RODO