ZAGROŻENIE SUSZĄ

ZAGROŻENIE SUSZĄ

I N F O R M A C J A

W związku z występującym zagrożeniem suszą, informujemy iż zgodnie z procedurą postępowania związaną z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, zainteresowani rolnicy mogą zgłaszać wnioski o oszacowanie strat przez gminną komisję niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od daty wystąpienia zjawiska.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać w tut. Urzędzie, pok. 210.

Do wniosku o oszacowanie szkód przez gminną komisję należy załączyć:

  • oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2018r., i poniesionych szkodach,

  • oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,

  • oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych,

  • wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, który został złożony w ARiMR.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać w terminie umożliwiającym komisji oszacowanie szkód przed zbiorem plonu głównego. Wnioski złożone po zbiorze nie będą rozpatrywane.

Z up. Burmistrza

Sekretarz Poddębic

(-) Elżbieta Król