Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 124/2019

BURMISTRZA PODDĘBIC

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art. 63 ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zarządza się, co następuje:

§1. Powierza się Panu Jarosławowi Ignaczakowi stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.

§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poddębicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Poddębic

Piotr Sęczkowski