Zmiana nazwy ulic

Zmiana nazwy ulic

Informujemy, że uległy zmianie dotychczasowe nazwy ulic:
– ul. Janka Krasickiego na ulicę o nazwie ul. Ignacego Krasickiego,
– ul. Świerczewskiegi na ulicę o nazwie ul. Wspólna,
– ul. 22 Lipca na ulicę o nazwie ul. Złota,
na podstawie Uchwały Nr XL/241/17 Rady Miejskiej  w Poddębicach z dnia 31 marca 2017 r.

Ponadto zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 744):
– zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową,
– pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat.