Geotermia Poddębice uczestniczy w projekcie EEA

Geotermia Poddębice uczestniczy w projekcie EEA

15.07.2016

OPISY I INFORMACJE (wybrane) dot. wniosku aplikacyjnego “Potencjał dla wykorzystania energii geotermalnej w Polsce -miasto Poddębice” w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (EEA Financial Mechanism 2009-2014).

3.2. Opis Projektu w ramach Funduszu

Celem projektu jest transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk stosowania w budynkach odnawialnego źródła energii (OZE) poprzez geotermalne sieci ciepłownicze (co.) na Islandii (kraju darczyńcy) do Polski (kraju beneficjenta). Islandia jest liderem tego sektora w Europie, jak i zrównoważonej energetyki, podczas gdy w Polsce takie zastosowania są na bardzo wstępnym etapie. Projekt przyczyni się do budowania potencjału, wzrostu kompetencji, wiedzy samorządów i in. interesariuszy o możliwościach i korzyściach stosowania geotermii jako OZE w Polsce; oszczędności i wzrostu bezpieczeństwa energetycznego; skutecznej realizacji niskoemisyjnej gospodarki; budowania współpracy bilateralnej; stymulowania rozwoju ciepłownictwa geotermalnego w Polsce. Nawiązana będzie współpraca dla możliwości realizacji inwestycji dot. geotermalnych sieci co. w Polsce z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii stosowanych na Islandii. Partner z Islandii pozyska wiedzę i doświadczenia odnośnie ciepłownictwa geotermalnego bazującego na parametrach i złożach typowych dla Polski i innych krajów Europy, co wzmocni jego pozycję w ewent. projektach w tych państwach.

Planowane działania:

I. Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli strony islandzkiej dla oceny potencjału geotermalnego
ciepłownictwa sieciowego w Polsce i mieście Poddębice

Wizyta dla poznania i oceny potencjału dla geotermalnego ciepłownictwa co. w Polsce, szczególnie w wybranym mieście – Poddębicach o dużych szansach wzrostu stosowania OZE w budynkach dzięki geotermalnemu co. w bliskim czasie; zebranie informacji do opracowania wstępnego studium możliwości wykorzystania geotermii w sieciach co. w Polsce, szczególnie w mieście Poddębice.

II. Wizyta studyjna w Islandii przedstawicieli strony polskiej. Wizyta w obiektach – przykładach
dobrych praktyk ciepłownictwa geotermalnego (Reykjavik, in.), nawiązanie kontaktów dla bilateralnej
współpracy i projektów.

III. Opracowanie Raportu z wizyt studyjnych

Raport będzie opracowany na podstawie informacji z wizyt studyjnych, rozwiązań i wniosków, jakie powstaną w ramach projektu. Będzie zawierać:

  • Wstępne studium możliwości wykorzystania zasobów energii geotermalnej w ciepłownictwie sieciowym w Polsce,

  • Wstępne studium możliwości rozwoju wykorzystania zasobów energii geotermalnej w ciepłownictwie sieciowym w wybranym mieście – Poddębice.

Obejmie też m.in. niektóre wytyczne dla geotermalnego ciepłownictwa co., w Polsce, możliwości projektów bilateralnych między Polską i Islandią. Będzie pomocny w działaniach na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

IV. Konferencja podsumowująca wizyty studyjne i wyniki projektu

Konferencja w Polsce z udziałem przedstawicieli strony polskiej i islandzkiej, Poddębic oraz in. uczestników. Będą przedstawione wyniki wizyt studyjnych i poświęcony im Raport, w tym możliwości rozwoju geotermalnego ciepłownictwa sieciowego w Polsce i szczególnie w mieście Poddębice i korzyści z tym związane.3.3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w ramach Funduszu