Wyjazd studyjny do Bawarii

Wyjazd studyjny do Bawarii

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” z siedzibą w miejscowości Czechy przedkłada propozycję, skierowaną w głównej mierze do rolników, dotyczącą możliwości uczestnictwa w projekcie: Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii w rolnictwie – możliwości poprawy natury i środowiska.

Wizyta studyjna została zaplanowana na bazie rewizyty. Organizacja Bayerische Jungbauernschaft e.V. Geschaftsstelle Regensburg (będąca Partnerem), którą reprezentują młodzi rolnicy przygotuje 4-dniowy program wizyty studyjnej.

W ramach programu wizyty zostanie zorganizowane: zakwaterowanie (noclegi, wyżywienie); wykład z udziałem specjalistów, którzy zobrazują tematykę związaną z tytułem projektu; wizyty w gospodarstwach, zakładach, instytucjach branży rolniczej przedstawiające przykłady zastosowanych rozwiązań przedstawionych w czasie wykładu.

Grupą docelową wizyty studyjnej są rolnicy (w głównej mierze), jak również uczestnikami mogą być przedstawiciele ośrodków doradczych, instytucji naukowych, podmiotów oświatowych, organizacji ekologicznych, instytucji administracyjnych oraz prasy specjalistycznej i mediów, którzy poprzez swoją działalność / pracę zawodową przyczyniają się do propagowania wiedzy w przedmiotowym temacie w obszarze działalności rolniczej. Wykład tematyczny będzie miał charakter otwarty, dlatego Partner na swojej stronie internetowej przedłoży informacje w formie zaproszenia dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w wykładzie oraz wizytach w/w. Organizator – LGD “Podkowa” – zapewni prelegenta (lub prelegentów) w celu zobrazowania tematyki projektu – wdrożonych rozwiązań w Polsce oraz tłumacza.

Zadaniem Partnera jest zorganizowanie wizyty studyjnej w Bawarii (w tym zakwaterowanie, wyżywienie), w ramach której będzie przeprowadzona prelekcja przez specjalistów oraz zorganizowane zostaną wizyty w gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach branży rolnej umożliwiające zapoznanie się
z praktycznym zastosowaniem technologii i urządzeń w tym innowacyjnych rozwiązań w przedmiotowej tematyce.

W/w wizyta studyjna jest współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości do 50% kosztów. Pozostałe koszty ponoszone są  przez uczestników oraz LGD ”Podkowa”.

Cele projektu i sposoby ich osiągnięcia

Zapoznanie się i wymiana wiedzy i doświadczeń polsko-niemieckich w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii oraz jej ekspansji oraz pokazanie praktycznych rozwiązań (technologii) zastosowanych w Niemczech.

Rezultaty: zdobycie aktualnego stanu wiedzy; wymiana doświadczeń i dyskusja; wymiana doświadczeń. Strona polska zaproponuje organizatorom chęć kontynuacji organizacji wizyt studyjnych w okresie cyklicznym, np. co trzy lata oraz przedłoży propozycje zorganizowania pobytu (np. na okres dwu miesięczny) w formie ”praktyk” w wzorcowych gospodarstwach, itp. zakładach z branży rolnej.

Informacje dodatkowe dotyczące programu wizyty studyjnej

Informacja potwierdzająca o przygotowaniu programu wizyty studyjnej przez Partnera została przekazana w dniu 05 listopada. Zorganizowanie programu może  potrwać  do około 20 listopada. Z wstępnych ustaleń wynika, iż w ramach realizacji tematyki projektu założono również wizyty w: gospodarstwach o profilu produkcji zwierzęcej , zakładach przetwórstwa mleka, zakładach przetwórstwa mięsnego, pod kątem zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych w kontekście dbałości i ochrony środowiska.

Informacje dotyczące naboru i zaplanowanych działań

Wobec powyższego  osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w wizycie studyjnej. Wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie prosimy przedłożyć poprzez wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika z podaniem danych osobowych  (w tym kontakt  telefoniczny) wraz z podaniem informacji o prowadzonej działalności (pracy) w obszarze rolnym (funkcja, stanowisko).

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) prosimy o wypełnienie dokumentu:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W/w dokumenty tzn. karta zgłoszenia uczestnika oraz oświadczenie, stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Koszt  dopłaty dla uczestnika wyjazdu wynosi 300,00 zł. Organizator w ramach zorganizowanego pobytu zapewnia  nocleg, wyżywienie (3 posiłki dziennie)  oraz program wizyty studyjnej w Niemczech-Bawaria.

Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane do dnia 23.11.2018 r.

O zakwalifikowaniu na wyjazd będzie decydować  trzy osobowa komisja składająca się z przedstawicieli LGD ”Podkowa”.

Jako kryterium kwalifikacji, oprócz założeń uwzględniających: kto może stanowić grupę docelowa, będzie także termin nadesłania zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie (skany) prosimy przesyłać na adres e-mail : lgdpodkowa@gmail.com.

W przypadku zakwalifikowania oryginały dokumentów prosimy o dostarczenie do LGD”Podkowa”.

W razie pytań, proszę dzwonić do opiekuna wyjazdu Sławomira Glińskiego – tel. 502 260 332, lub koordynatora projektu LGD „Podkowa” Agnieszki Chmieleckiej tel. 519-057-250, 505-751-577.

Po przeprowadzeniu kwalifikacji, na podstawie przesłanych zgłoszeń, osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione  drogą e-mail do dnia 26.11.2018 r. oraz poinformowane o sposobie dokonania wpłaty.

Do osób niezakwalifikowanych nie będzie wysyłana informacja.

Załączniki:

Karta zgłoszenia udziału
Oświadczenie RODO