Załatw sprawę nie wychodząc z domu!

Załatw sprawę nie wychodząc z domu!

Linki
ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/umpoddebice
e-Urząd
https://eurzad.poddebice.pl/
e-mail
gmina@poddebice.pl

 

SPIS TELEFONÓW BEZPOŚREDNICH DO URZĘDU MIEJSKIEGO W PODDĘBICACH
Nr pokoju Nr telefonu Referat / Zakres obowiązków
218 438710708 Inspektor Ochrony Danych
214 438710726 Audytor Wewnętrzny
7 438710709 Referat Finansowy – wymiar – naliczanie podatku od osób fizycznych i prawnych: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu; dochody z gospodarstwa; nabycie gruntów
204 438710734 FN – wynagrodzenia, rejestr faktur, ZFŚS urzędu, rozliczenia ZUS i US urzędu
206 438710736 FN – ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oświaty, środki trwałe, inwentaryzacja, wystawianie faktur, VAT, wieczyste użytkowanie
4 438710718 FN – księgowość – podatek rolny, leśny, od nieruchomości ( obszar wiejski), zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, akcyza, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny
202 438710719 FN – budżet gminy
6 438710712 FN – księgowość – podatek od osób Prawnych, od środków Transportowych, od nieruchomości (obszar miejski), garaże; umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty podatków vat, akcyza
216 438710706 FN – rejestr faktur, rozliczenia ZUS i US urzędu oświaty, płace – oświata, SIO -System Informacji Oświatowej, księgowość placówek oświatowych, sprawozdania GUS
214 438710726 FN – odpady komunalne – opłaty
107 438710723 Przewodniczący Rady Miejskiej
107 438710737 Biuro Rady Miejskiej
101 438710728 Referat Gospodarki Nieruchomości i Urbanistyki – grunty, wykup sprzedaż mieszkań
103 438710738 GU – decyzje o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego – wypisy, wyrysy, zaświadczenia
106 438710778 GU – nadawanie numeru posesji, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów, wydawanie aktów własności ziemi.
116 438710727 Referat Organizacyjny – sekretariat
122 438710732 OR– OC (ochrona cywilna), straże
121 438710740 OR– kadry urzędu i oświaty, dowożenie uczniów do szkół, archiwum
102 438710701 OR – informatycy
8 438710702
438710720
OR– kancelaria, punkt informacyjny
117 438710731 Urząd Stanu Cywilnego – akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
115 438710722 USC – ewidencja ludności, dowody osobiste
210 438710704 Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – decyzje środowiskowe
210 438710745 ROŚ – wycinka drzew, bezpańskie zwierzęta
219 438710744 ROŚ – gospodarka odpadami, dzikie wysypiska, zbiorniki bezodpływowe
226 438710747 Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
221 438710771 IGKM – inwestycje, projekty UE, drogi
224 438710721 IGKM – zamówienia publiczne
225 438710775 IGKM – oświetlenie, mieszkania socjalne
223 438710774 IGKM – drogi
222 438710724 Fundusze Zewnętrzne
220 438710773 Referat Promocji Gminy i Spraw Społecznych – promocja, kontakty z mediami
215 438710748 PG – ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholi, licencja na taksówki, wydawanie zezwoleń na transport regularny i regularny specjalny, stypendia, oświata – sprawy społeczne, zwrot kosztów za młodocianego pracownika.
217 438710776 PG – promocja, koncerty, imprezy, media, gazety, informacja turystyczna, kultura, zabytki
8 438710717 TELEFAKS