Komunikat w sprawie PPK

KOMUNIKAT Burmistrz Poddębic na podstawie art. 70 pkt. 2 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191) Dz.U. 2020 poz. 1086 zaprasza do przedstawienia ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla Urzędu Miejskiego […]

Pracownicze Plany Kapitałowe

Urząd Miejski w Poddębicach zaprasza do przedstawienia ofert w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Wybór oferty nastąpi na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokona się mając na uwadze najlepiej […]