Komunikat w sprawie PPK

Komunikat w sprawie PPK

KOMUNIKAT

Burmistrz Poddębic na podstawie art. 70 pkt. 2 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191) Dz.U. 2020 poz. 1086 zaprasza do przedstawienia ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Poddębice, tj.:
– Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach,
– Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie,
– Szkoły Podstawowej w Niemysłowie,
– Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach,
– Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach,
– Miejsko i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach,
– Poddębickiego Domu Kultury i Sportu.

Wybór oferty nastąpi na podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokona się mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
Oferty należy składać w terminie od 19 listopada 2020 roku do 03 grudnia 2020 roku w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Poddębicach, ul Łódzka 17/21 99-200 Poddębice z dopiskiem „OFERTA Pracownicze Plany Kapitałowe”.
Jednocześnie przedstawiciele zainteresowanych podmiotów mogą przedstawić prezentację swojej oferty w siedzibie Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: (43) 87 10 706 lub (43) 87 10 736 lub poprzez spotkania online.
Informuje się również, iż nie zostanie rozstrzygnięty wybór instytucji zarządzającej PPK na podstawie ogłoszenia z dnia 28 września 2020 r., z uwagi na konieczność zastosowania trybu wspólnego wyboru instytucji dla Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminny Poddębice. Jednostki Gminne okazują się zbyt mało atrakcyjne dla instytucji zarządzających PKK i pomimo przeprowadzenia przez niektóre z nich zaprosiły do składania ofert, nikt ich nie złożył oferty. W innych jednostkach z uwagi na panujący stan pandemii nie rozpoczęto jeszcze wdrażania procedury wynikającej z ustawy z dnia 04 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. Dz.U.2020.1342).